top of page

ביטול כתב אישום: הגנה מן הצדק

מבוא

הגנה מן הצדק היא טענה מקדמית ודוקטרינה משפטית שמאפשרת לבית המשפט לבטל כתב אישום במקרים חריגים, שבהם הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי פוגעים באופן מהותי בתחושת הצדק וההגינות. מדובר בהגנה נדירה ויוצאת דופן, המופעלת במקרים קיצוניים בלבד.

מתי ניתן לבטל כתב אישום מכוח הגנה מן הצדק?

בית המשפט העליון קבע מספר מבחנים להפעלת ההגנה מן הצדק. להלן העקרונות המרכזיים:

התנהגות בלתי נסבלת של הרשות

ביטול כתב אישום עשוי להתקיים כאשר התנהגות הרשות היא שערורייתית, ויש בה משום רדיפה, דיכוי או התעמרות בנאשם.

פגיעה ביכולת הנאשם לקבל משפט הוגן

במקרים של אובדן ראיות או שיבוש הליכי חקירה, הפגיעה ביכולת הנאשם לקבל משפט הוגן יכולה להצדיק ביטול כתב האישום.

נסיבות חריגות אחרות

במקרים בהם המצפון מזדעזע ותחושת הצדק האוניברסלי נפגעת, גם אם אין מדובר בהתנהגות בלתי נסבלת של הרשות, בית המשפט יכול להפעיל את ההגנה מן הצדק.

דוגמאות לפסיקות בנושא הגנה מן הצדק

ע"פ 2910/94 יפת נ' מדינת ישראל

בפסק דין זה, בית המשפט העליון הכיר לראשונה בדוקטרינת ההגנה מן הצדק וקבע כי ניתן להפעילה במקרים בהם ניהול המשפט פוגע בחוש הצדק וההגינות.

ע"פ 4855/02

בפסק דין זה, בית המשפט העליון הרחיב את הלכת יפת וקבע כי ניתן להפעיל את ההגנה מן הצדק גם במקרים בהם הרשות התרשלה או קיימות נסיבות שאינן תלויות ברשות. זאת, אם לא ניתן להבטיח משפט הוגן לנאשם או שקיומו של ההליך הפלילי יפגע בתחושת הצדק וההגינות.

סיכום

הגנה מן הצדק היא דוקטרינה משפטית נדירה המאפשרת ביטול כתב אישום במקרים שבהם ניהול ההליך הפלילי פוגע באופן מהותי בתחושת הצדק וההגינות. ההגנה מופעלת במשורה ובמקרים קיצוניים בלבד, על פי מבחנים שנקבעו על ידי בית המשפט העליון. אם אתם חושבים שהמקרה שלכם מצדיק את הפעלת הדוקטרינה, חשוב לפנות לעורך דין פלילי מנוסה לבחינת האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם.

זקוקים לייעוץ נוסף? צרו קשר עם המשרד שלנו להתייעצות משפטית מקצועית ואישית. אנו כאן כדי לסייע לכם לנווט את ההליך המשפטי בצורה המיטבית.

bottom of page