top of page
lawyer-professional-business-woman-working-discussion-having-law-firm-office_edited.jpg

חוות דעת משפטית

למה חוות דעת משפטית? 

פעמים רבות אנו חשים שנעשה לנו עוול נוראי, כועסים, פגועים, וישר חושבים על נקיטת הליכים משפטיים. לחילופין, לעיתים אנו שוקלים לבצע פעולה עיסקית או אחרת שעלולות להיות לה השלכות משמעותיות כולל היבטים משפטיים.

כידוע, הליכים משפטיים הם ארוכים מאוד, מייגעים ומתישים מבחינה נפשית, עשויים להיות מאוד מאוד יקרים, ולעיתים הם אף עלולים להוביל להליכים פליליים. 

לכן, בטרם נוקטים בהליך משפטי, או בטרם מבצעים פעולה משמעותית בעלת השלכות כלכליות ומשפטיות כבדות, רצוי מאוד לבחון את המצב המשפטי הרלוונטי כדי להבין מצד אחד את סיכוי התביעה להתקבל, או לחילופין את הסיכונים הטמונים בפעולה כזו או אחרת. בחינה זו כוללת בחינה מעמיקה של הדין, דהיינו בחינות החוקים הרלוונטים, אבל בפרט ובעיקר את פסיקות בית המשפט בנושא - מה שיכול להגדיר את סיכויי התביעה להתקבל או להדחות, ואת הסיכונים המשפטיים הכרוכים בפעולה מסוימת. וזו בדיוק מטרתה של חוות הדעת המשפטית. 

היתרונות של חוות דעת משפטית הן: 

  • חיסכון כספי משמעותי 

  • מניעת הליכי משפט מיותרים

  • הימנעות מעוגמת נפש מיותרת

  • במקרים מסוימים, הגנה מפני הליך פלילי בהתאם לסעיף 34יט לחוק העונשין הקובע: "לענין האחריות הפלילית אין נפקה מינה אם האדם דימה שמעשהו אינו אסור, עקב טעות בדבר קיומו של איסור פלילי או בדבר הבנתו של האיסור, זולת אם הטעות היתה בלתי נמנעת באורח סביר.

  • ומעבר לאמור, חוות דעת משפטית גם מהווה את הבסיס העובדתי והחוקי להליך משפטי- במידה והמסקנה היא כן לנקות ההליך זה, כלומר העלות מחזירה את עצמה גם במידה ונוקטים הליך משפטי שכן חלק משמעותי מהעבודה המשפטית הכרוך בתביעה כבר נעשה במסגרת חוות הדעת.

bottom of page