top of page
police-thief-conceptthe-cop-catch-criminals-break-law.jpg

חיפוש על ידי שוטר

מה מסמיך שוטר לערוך חיפוש?

 

כלל יסוד במשפט הפלילי הוא שאין לרשות סמכות לעשות דבר אלא אם קיבלה הסמכה מפורשת לכך בחוק. 

סמכויות החיפוש של שוטר מוסדרות בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (הפקודה). על פי הפקודה, יש להבחין בין חיפוש על פי צו לחיפוש ללא צו. 

 

מה ההבדלים בין חיפוש ללא צו בית משפט לחיפוש על פי צו בית משפט?

 

חיפוש על פי צו הוא חיפוש שבו השוטר מקבל צו חיפוש מבית המשפט. צו החיפוש מפרט את המקום או האדם שבו ייערכו החיפוש, את החפצים או המסמכים הצפויים להימצא במהלך החיפוש, ואת התנאים לעריכת החיפוש.

 

חיפוש ללא צו הוא חיפוש שבו השוטר אינו מקבל צו חיפוש מבית המשפט. השוטר רשאי לערוך חיפוש על פי סעיף 25 לפקודה:

(א)  שוטר רשאי, בלא צו חיפוש, להיכנס ולחפש בכל בית או מקום אם –

 

(1)   יש לשוטר יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב;

 

(2)   תופש הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה;

 

(3)   אדם המצוי שם פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה;

 

(4)   השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

 

על שוטר שעורך חיפוש ללא צו מוטלות בדרך כלל חובות נוספות כגון החובה לערוך את החיפוש בפני עדים שאינם שוטרים, לערוך רשימה של החפצים שנתפסו וכיו"ב. 

 

מה ההשלכות של חיפוש בנערך באופן לא חוקי?

 

חיפוש שנערך באופן לא חוקי יכול להוביל לתוצאות שונות כתלות בעוצמת הפגיעה בזכות, בשאלה אם אי החוקיות נובעת מתום לב או לא, מסוג העבירה וחומרתה ועוד. במקרים מסוימים חיפוש לא חוקי יכול להביא לפסילת הראיה ולראיות הנגזרות ממנה. פסילת הראיה יכולה במקרים מסוימים להביא לפסילת כתב האישום כולו ולזיכוי הנאשם.

 

איך עו"ד פלילי יכול לסייע לכם במקרים בהם נערך חיפוש על ידי שוטר?

 

עו"ד פלילי יכול לסייע לכם לזהות את המקרים בהם החיפוש בוצע באופן בלתי חוקי, להציף אותו בפני התביעה או בית המשפט ולעזור לכם לקדם את הטיפול בעניינכם. 

 

רוצים לדעת אם החיפוש ששוטר ערך בעניינכם הוא לא חוקי? 

פנו אלינו עכשיו לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות בטלפון 073-3746666

bottom of page