top of page
prison-watchtower-protected-by-wire-prison-fence-white-prison-wall-guard-tower-with-coiled

מעצר לצורכי חקירה (מעצר ימים) 

מעצר לצורכי חקירה המכונה גם מעצר ימים או מעצר לפני הגשת כתב אישום הוא מעצר שמוארך לעת לעת על ידי בית משפט על ידי הרשות החוקרת. 

ככלל, לקצין משטרה יש סמכות להורות על מעצר לצורכי חקירה עד 24 שעות. היה והרשות החוקרת מבקשת להאריך את מעצרו של חשוד מעבר לתקופה זו עליה להגיש בקשה להארכת מעצר על ידי שופט. 

 

קיימת טעות נפוצה לפיה שחרור ממעצר או לחילופין, החזקה במעצר, מעידים על האשמה בתיק העיקרי. חשוב להבין שהתנאים להחזקת אדם במעצר הם שונים לחלוטין מהראיות הדרושות להרשעתו בעבירה בה הוא מאושם, וככלל הקשר בין המעצר לתוצאת ההליך המשפטי הוא חלש. 

 

מהם תנאי הסף להארכת מעצר?  

 

שופט רשאי להאריך את מעצרו של חשוד בשלושה תנאי סף בסיסיים שכולם צריכים להתקיים:

  1. "חשד סביר" - בבש"פ 6350/97 בית המשפט העליון קבע כי  די ב"אינטואיציה שיפוטית מושכלת" בעת בחינת החשד הסביר. עוד צוין שחשד סביר משמעו קיומן של ראיות שיש בהן כדי ליצור בסיס עובדתי הקושר את החשוד ברמת סבירות ראויה המצדיקה את המשך מעצרו. חשוב להבין שככל שמשך הזמן מאז המעצר חולף כך בתי המשפט דורשים שהחשד נגד החשוד יהיה חזק יותר על מנת שיוכלו להצדיק את המשך מעצרו של החשוד.

  2. חשד סביר לביצוע עבירה - עבירת בת מעצר היא עבירה מסוג עוון או פשע. כלומר, עבירה שהעונש המקסימלי בגינה הוא גבוה משלושה חודשי מאסר. המשמעות היא שלגבי עבירת חטא (שהעונש שלה הוא עד שלושה חודשים, כולל ) אינה נחשבת עבירה בת מעצר.

  3. עילת מעצר - עילת מעצר, או סיבת המעצר במילים אחרות מהווה בסיס חשוב בהצדקת המעצר של חשודים. ייתכנו מקרים בהם אדם חשוד בביצוע עבירה בת מעצר, והחשד הוא בעוצמה מספקת עדיין ללא עילת מעצר מוצדקת לא יהיה מקום לעצור את החשוד. די בכך שעילת מעצר אחת מבין השלושה כדי שבית משפט יורה על מעצרו של חשוד. עילות המעצר הן:

    1. שיבוש: אם בית משפט ישתכנע ששחרורו של החשוד עשוי לפגוע בהשגת ראיות, יוביל להתחמקות מהליכי שפיטה, ישפיע על עדים וכיו"ב הוא עשוי להורות על מעצרו של החשוד.

    2. מסוכנות: במצב בו בית משפט סבור ששחרור החשוד עשוי לסכן את שלומו של הציבור, של אדם או של בטחון המדינה הוא עשוי להורות על הארכת מעצרו של חשוד. 

    3. צורכי חקירה: עילת המעצר הזו היא עילה מיוחדת. בדרך כלל צורכי חקירה נוגעים לפעולות שניתן לעשות רק כשהחשוד נמצא במעצר, או שביצועם שלא במסגרת מעצר יקשו באופן משמעותי על עבודת הרשות החוקרת. מדובר בעילת מעצר שבתי משפט לא אוהבים לעשות בה שימוש, ובכל מקרה הארכת המעצר בעת שימוש בעילה זו הן קצרות יותר. 

מה תפקידו של בית משפט בתקופת המעצר לצורכי חקירה:

המעצר לצורכי חקירה הוא מנגנון ביקורת שעומד לרשותו של בית משפט. בתי משפט מקבלים לידיהם את התיק מהרשות החוקרת, בוחנים את התקדמות הטיפול בתיק ושואלים עצמם האם החומר שנאסף נאסף בקצב מניח את הדעת, האם יש בו כדי לחזק את החשד והאם רשויות החקירה פועלות כחוק. 

 

מה תפקידו של עו"ד פלילי בעת המעצר לצורכי חקירה:

הסנגור הפלילי מייצג את הנאשם, בודק את קצב ההתקדמות בתיק, מציע כיווני חקירה נוספים ומנסה לקדם את סיום החקירה בתיק, או לבקר את בית המשפט ואת הרשות החוקרת. כך למשל, עו"ד פלילי יכול להצביע על כך שעוצמת החשד הסביר אינה גבוהה ולא מצדיקה את המשך מעצרו של החשוד. לחלופין עו"ד פלילי יכול להעלות טענות בדבר התנהלות הרשות החוקרת כלפיי החשוד ולהציף אותה בפני בית המשפט. 

 

מכירים מישהו שנעצר לצורכי חקירה, רוצים ללמוד כיצד ניתן לעזור לו? פנו עכשיו לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות בטלפון 073-3746666 

bottom of page