top of page
police-thief-conceptthe-cop-catch-criminals-break-law_edited.jpg

עיכוב ומעצר על ידי שוטר

פעמים רבות עולה השאלה מתי לשוטר יש זכות לעצור אדם, מתי לעכבו, ומה ההבדל. ככלל, הפרטים אלו מעוגנים בחוק חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996

אולם קיימת עדיפות למעצר עם צו של בית משפט. אולם בפועל, קיימים מקרים רבים בהם לשוטר היכולת לעצור אדם גם ללא צו. מקרים אלו כוללים חדש לעבירות קשות במיוחד, (כולל עבירות שדינן מאסר עולם, עבירות אלימות קשות, עבירות בטחון וכדומה), או בעת קיומו של יסוד סביר לחשד לקיומה של עבירה אחרת, אשר ניתן לעצור בגינה,  ואשר נעברה בסמוך. כמו כן, במקרים של יסוד סביר לחשד שאדם ישבש מהלכי משפט, לא יופיע להליכי חקירה, או שהחשוד מהווה סכנה לאדם אחר, לציבור, או לבטחון המדינה. יש לשים לב ש​

bottom of page