top of page
full-shot-sad-boy-sitting-ground_edited.jpg

פטור מאחריות פלילית

קיימים מספר מצבים במשפט הפלילי שבהם לא חלה אחריות פלילית על מבצע העבירה, כך למשל, במקרה שבו האדם אשר ביום ביצוע העבירה היה מתחת לגיל 12 לא תחול עליו אחריות פלילית. זוהי הגנה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה. מצב נוסף הינו, כאשר אדם היה במצב של שכרות שנגרם מצריכה של אלכוהול או סם שלא מהתנהגותו הנשלטת או שלא מדעתו. בנוסף על כך, כאשר בשעת המעשה מבצע העבירה היה חסר יכולת של ממש להבין את אשר הוא עושה או את הפסול במעשהו או להימנע מעשיית המעשה, אותו אדם יכול ליהנות מסייג אי שפיות הדעת. סייג אי שפיות הדעת מותנה בקיומה של הפרעה נפשית חמורה או ליקוי חמור בכושרו השכלי של עובר העבירה שפגעו בתפיסת המציאות שלו. כאשר תנאי הסייג מתקיימים, ישנה חובת זיכוי ובית המשפט יזכה את הנאשם באופן מלא מעבירה. (רע״פ 2675/13 וחנון). 

הגנה נוספת הינה, הגנה עצמית - כאשר אדם עשה מעשה שהיה דרוש באופן מיידי, ולא עמדה בפניו חלופה אחרת, והמעשה היה דרוש כדי להדוף תקיפה שלא כדין, כאשר נשקפה מהתקיפה סכנה מוחשית של פגיעה באינטרס מוגן (חיים, חירות, גוף, רכוש, שלו או של זולת), אותו אדם לא יישא באחריות פלילית לאותו מעשה. 

קיימים עוד מצבים רבים שבהם יש פטור מאחריות פלילית, כגון; הגנת הצורך, הכורח, הצידוק, טעות במצב דברים ועוד…

יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו, לחקור ולברר האם בנסיבות המקרה מבצע העבירה ייהנה מאחד הסייגים הקבועים בחוק אשר ישמשו הגנה בפני נשיאה באחריות פלילית.

bottom of page