top of page
rear-view-senior-sixty-year-old-woman-with-gray-hair-holding-mug-washing-down-sleeping-pil

צוואות וירושות

ככלל, בהתאם לחוק בישראל, בהעדר צוואה, חולקת ההון והנכסים של נפטר תחולק ליורשים הטבעיים בהתאם למידת קרבתם, בהתאם לחוק. משמעות הדבר, שגם בהעדר צוואה, הנכסים יגיעו, לרוב, ליורשים הטבעיים - ואלו ברוב המקרים גם היורשים שהמצווה היה מעוניין שיקבלו את נכסיו לאחר פטירתו. 

כלומר, אם מדובר במשפחה "נורמטיבית", עם מספר נכסים מוגבל כגון חשבון בנק, דירה, וקופות גמל ופנסיה, שכולם בישראל, הרי שאין בהכרח צורך בצוואה. 

אז מתי בכל זאת רצוי להכין צוואה? ככלל, כשמדבור במוריש פחות "סטנדרטי" . למשל, בעל נכסים רבים ומגוונים, נכסים שבחלקם הם לא בישראל, חלקם עם שותפים, או מהווים זכויות עתידיות. או, כשמדובר במוריש.ה פרוד.ה החיים עם בן/בת זוג אחרת העשויים להיחשב ידועים בציבור, ילדים ממספר מערכות נישואין, וכדומה.

מקרים עלו עלולים לעורר מחלוקות רבות בין מספר גדול של יורשים פוטנציאלים - חלקם יורשים טבעיים וחלקם לא, ולכן מומלץ להסדיר את אופן חלוקת הנכסים בצורה של צוואה תקפה.

החוק מגדיר את התנאים לתקפות משפטית של צוואה, וטעות באופן כתיבת הצוואה עלולה להביא לפסילתה - כולה או חלקה - ועל כן, מומלץ לערוך צוואה אך ורק באמצעות עורכי דין הבקיאים בתחום, אשר יבטיחו את תקפותה המשפטית.

bottom of page