top of page

הגנת השכרות והשפעתה על התגבשות העבירה הפלילית: פרשנות משפטית


במאמר זה נבחן את היחס של המשפט הישראלי למצב של שכרות בהקשר של גיבוש כוונה פלילית, בהתבסס על חוק העונשין ופסיקות בית המשפט.


הגדרת מצב השכרות

הגדרת השכרות במשפט הישראלי מופיעה בסעיף 34 ט(ד), המגדיר שכרות כמצב שבו אדם בהשפעת חומר משכר ולא יכול להבין את הפסול במעשיו או להימנע מלעשותם.

חוק העונשין והתנהגות בשכרות

סעיף 34 ט(ב) לחוק העונשין מציין כי אם עשה אדם מעשה במצב של שכרות שהוא גרם לו במודע, ייחשב כאילו עשה את המעשה במחשבה פלילית. במילים אחרות, החוק קובע שאם אדם נכנס מבחירה למצב של שכרות, הוא יישא האחריות פלילית על עבירה שעבר אותה גם אם לא היה מודע לרכיב מרכיבי העבירה.

שכרות חלקית והגנה משפטית

סעיף קטן ה' מרחיב את ההגנה גם למצב של שכרות חלקית, כלומר, מצבים בהם האדם לא היה מודע לפרטים מסוימים של העבירה בשל שכרותו.

החריג של כוונה

לכלל האמור יש חריג. החריג קובע שאם יסוד מיסודות העבירה דורש כוונה להשיג את התוצאה הנמנית עם פרטי העבירה, או מטרה שהעבירה נועדה להשיג לא יהיה ניתן להאשים אותו בעבירה שדורשת כוונה או מטרה כאמור. זאת, למעט מקרים שבהם אדם נכנס למצב של שכרות במטרה לעבור עבירה. נמחיש: נניח ואדם גנב דבר מאדם אחר במצב של שכרות. על מנת שאדם יורשע בעבירה זו יש להוכיח שאותו אדם "...מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע".

במילים אחרות, לא ניתן לייחס את עבירת הגניבה לאדם שיכור, אלא אם נכנס לשכרות במטרה לבצע עבירה.

קשיים בהוכחת שכרות חלקית

בע"פ 7164/10 הודגש על ידי בית המשפט שיש לעמוד ברף גבוה על מנת להוכיח מצב של שכרות, או שכרות חלקית. על הנאשם להציג ראיות המעלות ספק סביר לגבי חוסר מודעותו לפרטי העבירה בשעת מעשה.

סיכום

המצב של שכרות או של שכרות חלקית, עשוי להעניק הגנה אך רק במקרים חריגים מאוד. לכן, חשוב להבין את ההגנה ואת המשמעויות שלה. טענה כאילו אדם עבר עבירה במצב של שכרות יכולה לסייע לו תתברר במקרים לא מעטים כטענה חסרת תוחלת ויכולה לסייע במקרים חריגים בלבד. מכל מקום הרף שעל הנאשם לעמוד בו כדי לעורר ספק סביר בדבר אחריותו לעבירה הוא גבוה מאוד.


לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומעמיק בנושאים אלו ואחרים, אנו מזמינים אתכם לפנות למשרדנו בטלפון 073-3746666. מומחי המשפט שלנו, יוצאי הפרקליטות הפלילית, מחויבים לספק לכם את השירות הטוב ביותר, תוך התחשבות בכל פרט ופרט. צרו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ מקצועי.


פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


bottom of page