top of page

זכות העיון בחומר חקירה לאחר הגשת כתב אישום ולמה היא קריטית להגנת הנאשם


הגדרה הזכות ומטרתה

הגדרת זכות העיון: זכות העיון בחומר חקירה, המוגדרת בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, היא זכות משמעותית המאפשרת לנאשם ולעורך דינו לעיין בחומרי החקירה הנוגעים לכתב האישום שהוגש נגד הנאשם​​. לאחר שהתביעה מגישה כתב אישום עליה להעביר לנאשם או לסנגורו את חומרי החקירה. יחד אתה מצורפת רשימת חומרי חקירה.

מהו חומר חקירה?

מהו חומר חקירה? חוק סדר הדין הפלילי לא מגדיר במדויק מהו חומר חקירה. בקווים כלליים ניתן להגיד שחומר חקירה הוא כל חומר רלוונטי לאישום או חומר שיכול לסייע להגנת הנאשם.

המסגרת החוקית לבקשה לעיון בחומר חקירה

כאמור, ככלל התביעה צריכה למסור את חומר החקירה לנאשם או סנגורו, אבל ייתכנו מקרים בהם חומר חקירה שצריך לעבור לכדי ההגנה לא עובר אליה. אז עומדת לנאשם האפשרות לפנות לבית משפט דרך סעיף 74, ובמקרים מסוימים גם דרך סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי, במיוחד אם החומר נמצא בידי גורם שלישי​​. במקרים אלו, בית משפט יכול להורות על התביעה להשיג את חומר החקירה, או על צדדים שלישיים לעשות זאת. אפשרות נוספת היא הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע, אבל היא נדירה יותר ולא נתעמק בה.

ערעור על החלטה בבקשה לקבלת חומר חקירה

החלטה בבקשה לקבלת חומר חקירה היא החלטת ביניים. ערעורים על החלטות ביניים בדרך כלל אינם מתאפשרים, אך ישנה אפשרות לערער על החלטות הנוגעות לחומר חקירה​​.

חשיבות זכות העיון בחומר חקירה

הזכות לעיון בחומר החקירה היא זכות בסיסית שבאמצעות המימוש שלה ניתנת לנאשם זכות אמיתית והוגנת להתמודד עם האישומים נגדו. נאשם שעל פי היכרותו עם החומר, או על פי עיון בחומר הראיות יכול ללמוד שחומר החקירה שנמסר לו הוא בלתי שלם, ולכן עלול לפגוע בהגנתו. הזכות לפנות לבית משפט ולבקש לקבל את חומרי החקירה הנוספים היא קריטית להבטחת זכויותיו של נאשם.


למשרדינו ניסיון רב בתחום הפלילי ובתחום התעבורה. עורכי הדין במשרדנו יוצאי הפרקליטות הפלילית וככאלו נוכל לתת לכם ייעוץ מקצועי וממצה. לייעוץ משפטי נוסף בנושא זה ובנושאים אחרים, אנא פנו למשרדנו בטלפון 073-3746666

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comentarii


bottom of page