top of page

הגנה עצמית בתביעה נזיקית: קיזוז הנזק שגרם התוקף ואשמו התורם של המתגונן

עודכן: 6 במרץ

במקרים של תקריות אלימות, לעיתים קרובות הגבולות בין התוקף למותקף אינם ברורים. המערכת המשפטית מנסה להתמודד עם סיטואציות בכלים משפטיים כגון סעיפים כגון 64, 66 ו-68 בפקודת הנזיקין. סעיפים אלו מספקים תשתית להבנת המושגים של "אשם" ו"אשם תורם" במקרים שבהם נפגע התוקף במהלך בירור האחריות במקרים של הגנה עצמית בתביעה נזיקית.

אשם ואשם תורם לפי פקודת הנזיקין

סעיף 64 מגדיר "אשם" כמעשה או מחדל, המהווים עוולה לפי פקודה זו או עוולה כשיש בצדם נזק, או התרשלות שהזיקה לנפגע.

סעיף 68 מתייחס ל"אשם תורם", כלומר למצב שבו נזק נגרם בשל אשמו של הניזוק עצמו, לצד אשמו של אחר. במקרים כאלה, התביעה לפיצויים לא תיכשל מחמת אשמו של הניזוק, אך הפיצויים שייפרעו יופחתו בהתאם לשיעור האשם התורם של הניזוק. פסיקת בתי המשפט לאורך השנים הכירה בהפחת שיעור הנזק עד ל- 100%.

מידת האשמה של הצדדים - מבחן יחסי

לפי פסיקה, במקרים בהם מי שמותקף מתגונן וגורם בעצמו נזק בית המשפט יבחן את "מידת האשמה" של הצדדים. בית המשפט יערוך השוואה בין מעשי הרשלנות של המזיק אל מול האשם התורם של הניזוק. כלומר, המבחן מתמקד בהערכת האשמה המוסרית ובמשקל היחסי של המעשים והמחדלים של כל צד.

הגנה עצמית בתביעה נזיקית ודוקטרינת האשם התורם

במקרים של תקיפה, בית המשפט נוטה להימנע מלהטיל אשם תורם על הניזוק, אלא אם הניזוק השתתף באופן פעיל בקטטה או בפעילות עבריינית אחרת שהביאה לתקיפה. כך, למשל, במקרה של דדון נ' אטיאס, הושת על התובעת אשם תורם של 50% לאחר שהיא הגיבה בצעקות ובאיומים לפני שהותקפה.

בנוסף, קיימים מקרים שבהם בית המשפט קובע כי לא יקבע אשם תורם בקלות, במיוחד כאשר התובע לא נהג באופן שהצדיק את התקיפה או הפגיעה שנגרמה לו. דוגמאות לכך ניתן למצוא בפסקי דין שונים, הדוגלים בזהירות בהטלת אשם תורם על נפגעים של תקריות אלימות. להרחבה בסוגיה ראו ת"א (שלום עכו) 37929-03-15 פלוני נ' מוחמד קאסם עבד אלראזק (נבו 10.07.2018) שם דובר במי שבמהלך ניסיונותיו להפריד בין שני צדדים שהתקוטטו ניזוק מכך שהנתבע דקר אותו בטעות.

סיכום

העקרונות המשפטיים הקשורים לאשם ואשם תורם במקרי תקיפה משקפים את המאמץ ליצור איזון בין הצורך להגן על זכויות הנפגעים לבין ההכרה באפשרות שגם הנפגע תרם להתרחשות הנזק. המשפט הישראלי מציע כלים להתמודדות עם מקרים מורכבים אלו, תוך קביעת אחריות משפטית הוגנת ומדויקת. במקרים של תקיפה בתי משפט נוטים שלא לקבל את טענת אשם התורם, אלא אם הניזוק עצמו היה מעורב בפעילות עבריינית או נקט במעשי תקיפה בעצמו.


לייעוץ משפטי מקצועי ועוד פרטים על איך לנהוג במקרה של תקיפה או הגנה עצמית, ניתן לפנות אל משרדנו לשיחת ייעוץ ראשונה ללא התחייבות. אנו מציעים מענה משפטי מקיף, המבוסס על ניסיון רב בתחום תביעות הנזיקין והגנה על זכויות הפרט.


פוסטים קשורים

הצג הכול

תביעת לשון הרע על תלונת שווא שהוגשה במשטרה

בעידן המודרני, כאשר הגישה למערכת המשפטית ולמשטרה נגישה יותר מתמיד, עולה שאלה משפטית מעניינת: האם מי שמפרסם לשון הרע באמצעות הגשת תלונה למשטרה חשוף לתביעה אזרחית בגין פרסום לשון הרע? התשובה לשאלה זו מו

Comments


bottom of page